Zpracování osobních údajů

Společnost JAG advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Plaská 614/10, Malá Strna, 150 00 Praha 5, IČO: 046 82 556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 252096, (dále také jen „advokátní kancelář“) je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) správcem osobních údajů. Správci osobních údajů jsou rovněž advokáti, kteří mají uzavřenou smlouvu o trvalé spolupráci s advokátní kanceláři (aktuální seznam je umístěn na www.cak.cz).

Základní údaje o nás

Název: JAG advokátní kancelář s.r.o.
IČO: 046 82 556
Sídlo: Plaská 614/10, Praha 5 – Malá Strana
Email: ak@jag-advokati.cz
Webové stránky: www.jag-advokati.cz
Tel.: +420 731 675 550

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován a táto povinnost pro nás nevyplývá ani z GDPR.

Zpracovávané osobní údaje

Advokátní kancelář zpracovává zejména tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení, titul, rodné číslo, IČO, DIČ, číslo identifikačních dokladů;
 • adresní a kontaktní údaje: zejm. bydliště, adresa pobytu, e-mail, tel. číslo, adresa, číslo účtu a jiné transakční údaje;
 • záznamy z bezpečnostních kamer v sídle kanceláře;
 • jakékoliv jiné informace týkající se klienta či třetích osob, pokud je to nezbytné pro naši činnost zejména z hlediska poskytování právních služeb či plnění povinností vyplývající z právních předpisů.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být advokátní kanceláři zpracovávány pro účely:

 • poskytování právních služeb a činnosti s tím související;
 • vedení záznamů o činnostech advokátní kanceláře;
 • plnění právních povinností;
 • ochrany oprávněných zájmů správců;
 • personalistiky advokátní kanceláře;
 • správy a řízení advokátní kanceláře.

Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu na základě plnění smluv vč. předsmluvního jednání, pro splnění právních povinností, pro splnění úkolů ve veřejném zájmu, pro účely oprávněných zájmů správce, pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů nebo jiné fyzické osoby, příp. uděleného souhlasu.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, berte na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a máte právo udělený souhlas kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat, a to písemně na níže uvedeném e-mailu nebo na adrese sídla advokátní kanceláře, čím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správci osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

Subjekty, které s námi spolupracují a jimž předáváme osobní údaje, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze spolupracujícím advokátům, oprávněným zaměstnancům či zpracovatelům osobních údajů, příp. dalším správcům, vždy pouze v míře nezbytné pro naplnění příslušných účelů zpracování a na základě odpovídajícího titulu pro zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů pro nás mohou provádět různí zpracovatelé, kteří nám poskytují:

 • cloudové, serverové, webové a IT služby
 • účetní služby
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis
 • soudní znalci
 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí (mimo EHP) ani žádné mezinárodní organizaci.

Práva subjektů údajů

Právní předpisy Vám jakožto subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů mj. přiznávají níže uvedená práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; více informací na www.uoou.cz.).

Uplatnitelnost těchto práv může být v některých případech omezena povinností advokátní kanceláře a advokátů zachovávat mlčenlivost dle zákona č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii, v platném znění či potřebou plnit jiné zákonné povinnosti v souvislosti s poskytováním právním služeb.

Závěrečná ustanovení

V případě jakýchkoliv dotazů, žádostí či uplatnění svých práv ohledně nakládání s osobními údaji se můžete se svým požadavkem obrátit písemně e-mailem na ak@jag-advokati.cz nebo na adresu sídla advokátní kanceláře: Plaská 614/10, Malá Strna, 150 00 Praha 5. Máme právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Rádi byste s námi spolupracovali?

Stavte se u nás na kávu nebo zavolejte a probereme to.